Algemene voorwaarden

Algemene (verkoops)voorwaarden
1.
Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.crea-kado.be, uitgebaat door Knierim Livia onder de naam Crea-Kado

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Crea-Kado aanvaard zijn.

2.
Gegevens

Knierim Livia betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer 0653933418, gevestigd te 3665 As, Kruisstraat 29.

BTW: BE 0653933418

Rekeningnummer: BE59 9731 5627 5926

Telefoonnummer: 0477/180592

E-mail: info@crea-kado.be

3.
De dienst en hun bestemmelingen

Met dienst wordt bedoeld de online aankoop van producten en diensten aangeboden door crea-kado op huidige website en in onderling overleg.

De aangeboden producten en diensten zijn zowel bestemd voor consumenten als professionelen, hierna de kopers genoemd.

Crea-kado en de kopers die producten aankopen voor professionele doeleinden verklaren uitdrukkelijk dat wordt afgeweken van de bepalingen van de artikelen XII.6, § 1, 8°, alsook de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht voor wat betreft de aankopen voor professionele doeleinden.

4.
Totstandkoming van de overeenkomst en aanvaarding algemene voorwaarden

De koopovereenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Crea-Kado én mits effectieve ontvangst van betaling door Crea-Kado

Betaling gebeurt elektronisch via een link van Mollie: Kredietkaart, Bancontact, KBC Payment Button, Belfius Direct Net, Paypal , Ideal.

Elke bestelling is onmiddellijk en volledig betaalbaar (tenzij anders bepaald). Pas na ontvangst van de verschuldigde som wordt de bestelling in behandeling genomen. Zolang de koper de totale prijs van de bestelde producten niet heeft betaald, blijven deze eigendom van Crea-Kado.

Door een mondelinge of schriftelijke overeenkomst, wordt de koper geacht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Disclaimer op de website zonder voorbehoud te aanvaarden.

5.
Bestelprocedure

1) De koper doorbladert de webshop en neemt contact op via Messenger, mail of telefonisch.
2) Aan de hand van het afgesproken word er een voorbeeld gemaakt.
3) De koper krijgt het voorbeeld eerst te zien.
4) Na overleg aan de hand van het voorbeeld geeft de koper zijn akkoord.
5) Betaling geschied via Mollie.
6) Bestelbevestiging per e-mail.

Als de koper de bestelde goederen bestemt voor beroepsmatig gebruik, kan hij tijdens de bestelprocedure zijn BTW-nummer of ondernemingsnummer doorgeven en een factuur vragen.
Als een koper geen BTW- of ondernemingsnummer heeft, kan hij geen factuur vragen.

6.
Bevestiging en uitvoering van de bestelling

De koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Indien Crea-Kado de bestelling niet kan uitvoeren (bijvoorbeeld door ernstige onvoorzienbare omstandigheden, ziekte en/of uitputting voorraad) stelt zij de koper daarvan binnen de 5 werkdagen per e-mail op de hoogte en kan de koper zijn bestelling annuleren. Crea-Kado betaalt in dat geval de bestelling terug.

De koper kan echter geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding doordat een product of dienst tijdelijk of definitief niet geleverd kan worden of niet meer verkrijgbaar is.

7.
Aanbod en prijs

De prijzen worden afgesproken tijdens een telefonisch, messenger of e-mail onderhoud en worden in Euro en zijn inclusief BTW.

Het aanbod en de prijzen gelden op de dag waarop het contact telefonisch, messenger of e-mail wordt gehouden en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Dit uiteraard zonder van invloed te zijn op bestellingen die reeds eerder bevestigd werden door Crea-Kado.

8.
Levering

Crea-Kado tracht zo snel mogelijk te leveren na aanvaarding van bestelling en ontvangst van de betaling. Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde leveringstermijn van 2 tot 10 werkdagen.

Deze termijn is louter ter informatie en slechts indicatief. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding in hoofde van de koper.

Crea-Kado tracht de koper per e-mail, telefonisch of per chat te informeren indien de indicatieve leveringstermijn niet gehaald kan worden.

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten. De koper is verantwoordelijk voor het foutief opgeven van de adresgegevens hetgeen aanleiding kan geven tot extra kosten.

Indien één of meer bestelde producten niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met Crea-Kado om de status van zijn bestelling te controleren.

Indien de bestelling niet geleverd wordt, heeft de koper na de bevestiging van zijn bestelling 30 dagen de tijd om Crea-Kado daarvan op de hoogte te brengen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en aanvaard, waarna er geen omruiling of terugbetaling meer zal plaatsvinden.

 

9.
Verzendkosten of afhaling van de bestelling

Bij het plaatsen van de bestelling kan de koper aangeven of hij kiest voor het afhalen van de bestelling (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres) of het verzenden per post.

De verzendkosten zijn ten laste van de koper.

De berekening van de verzendkosten is gebaseerd op de tarieven van Bpost (of Postnl voor buitenlandse bestellingen) en kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.

 

10.
Niet-conformiteit

a.
Algemeen
Crea-Kado tracht de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s doch deze hebben geen enkele contractuele waarde.

Zo kunnen kleuren op de foto’s licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier invloed op hebben, alsook lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen dan ook niet aanvaard worden.

Er kan steeds om bijkomende uitleg verzocht worden via e-mail, messenger of Whatsapp.

De koper dient de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren op de inhoud ervan. Als de inhoud niet overeenstemt met het door de Koper bestelde artikel of beschadigd is, dient Crea-Kado hiervan onmiddellijk en per e-mail op de hoogte te worden gesteld.

De koper kan in dat geval de bestelling terugsturen of terugbrengen, na afspraak, binnen een termijn van 14 dagen die ingaat op de eerste dag na levering. Doch gaat het om gepersonaliseerde geschenken die persoonsgebonden zijn.

Crea-Kado zal het product omruilen of het bedrag van de bestelling terugbetalen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurd product.

Na het verloop van de vermelde 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen noch terugbetaald.

Crea-Kado behoudt zich evenwel het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

b.
Terugzendvoorwaarden
De koper die een aankoop wil terugsturen, kan die terugsturen via Bpost (of PostNL) op eigen kosten of kan de bestelling terugbrengen (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres).

De bestelling dient samen met het bijbehorende leveringsborderel worden afgegeven (bij Bpost/PostNL of op het hoger aangegeven adres), in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking die eveneens in perfecte staat dient te zijn. De reden van de terugzending dient eveneens op de daarvoor voorziene plaats te worden vermeld.

Indien de koper zijn aankoop op een andere manier wil terugsturen, doet hij dat op eigen risico. Bij het verloren gaan van de bestelling is Crea-Kado niet gehouden tot enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding

 

c.
Levering
Een bestelling zal in het algemeen geacht geworden geleverd te zijn volgens de informatie vermeld op het document dat wordt aangemaakt na de scanning van de levering van de bestelling.

Indien één of meer bestelde artikelen de koper niet bereiken op het meegedeelde leveringsadres binnen 14 dagen zonder enige verwittiging, dient de Koper contact op te nemen met Crea-Kado om de status van zijn bestelling te controleren.

11.
Recht op verzaking

Overeenkomstig boek VI Markpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de koper als consument over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om Crea-Kado eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde artikelen geniet de koper dat recht niet, tenzij Crea-Kado een fout heeft gemaakt.

De kennisgeving van verzaking dient schriftelijk en via hoger vermeld e-mailadres te gebeuren.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Het recht op verzaking is afhankelijk van het terugsturen of het terugbrengen (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres) van de totale levering in de originele verpakking en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de e-mail waarin de verzaking wordt meegedeeld.

Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen worden de geleverde artikelen noch teruggenomen, noch terugbetaald. Crea-Kado behoudt zich het recht voor te weigeren de teruggestuurde of teruggebrachte artikelen te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden terugbezorgd.

Om een bestelling terug te sturen dient de koper de onder ‘punt 10’ van deze algemene voorwaarden voorziene terugzendvoorwaarden na te leven.

Crea-Kado betaalt het bedrag van de betrokken bestelling en de aangerekende verzendkosten terug nadat ze de teruggestuurde artikelen ontvangen heeft en voor zover de betrokken artikelen in perfecte staat verkeren. De terugbetaling geschiedt via de zichtrekening van de koper.

12.
Betaling

Betaling van de bestellingen gebeurt elektronisch via een link van Mollie met kredietkaart (Visa/Mastercard), Bancontact, KBC Payment Button, Belfius Direct Net, Paypal of iDeal.

Elke bestelling is onmiddellijk en volledig betaalbaar (tenzij anders bepaald). Pas na ontvangst van de verschuldigde som wordt de bestelling in behandeling genomen.

13.
Intellectuele rechten

Wanneer de koper bestanden aanlevert voor het bedrukken van artikelen verklaart hij het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door de auteursrechtelijke eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door toestemming te hebben verkregen van de auteursrechtelijke eigenaar.

Crea-Kado kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

De site van Crea-Kado en de inhoud ervan zijn op haar beurt beschermd door het auteursrecht. Het is verboden deze geheel of gedeeltelijk en in welke vorm ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

14.
Disclaimer - beperking van de aansprakelijkheid

Crea-Kado levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor zij niet aansprakelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Crea-Kado spant zich tevens in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. De mogelijkheid kan evenwel niet worden uitgesloten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Crea-Kado geen ononderbroken toegang garanderen waarvoor zij evenmin aansprakelijk is.

Crea-Kado is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, …) die voortvloeit uit gebruik van haar website, laattijdige levering, niet-conforme levering of niet-levering.

De enige vorm van schadevergoeding waarop de koper aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten en diensten die niet werden geleverd, niet conform zijn of werden teruggestuurd of teruggebracht conform de modaliteiten.

Crea-Kado kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van bestellingen door: overmacht, verstoring of gedeeltelijke staking van de post- en transport, overstroming of brand, het niet-ontvangen van een bestelling door fout of nalatigheid van de koper of een derde persoon (niet-limitatief).

15.
Persoonlijke levenssfeer

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen door Crea-Kado worden verwerkt met het oog op de levering, facturering en transport van de bestelling.

Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij wanneer noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling (bv. transport).

Crea-Kado houdt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over speciale aanbiedingen en acties doch u kan steeds melden dat u zich hiertegen verzet.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek meegedeeld en, indien de koper dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd. Crea-Kado is verantwoordelijk voor het verwerken opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen of zichzelf uit te schrijven.

16.
Opmerkingen of klachten

Indien de koper vragen, opmerkingen of klachten wil overmaken kan Crea-Kado gecontacteerd worden via het hoger aangegeven adres, Messenger, telefoonnummer of e-mailadres.

17.
Geschillen en toepasselijk recht

Elke geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn de rechtbanken van Tongeren en het vredegerecht van Bree bevoegd.